Kam zaslat písemnou žádost?

 1. Pracoviště OU zasílají žádosti na vyhledání dokumentů dle postupů uvedených v „Opatření rektora – Spisový řád“, „Opatření rektora – Provozní řád spisovny OU“ a „Opatření rektora – Provozní řád archívu OU“.

 2. Třetí osoby zasílají žádosti na vyhledání dokumentů následujícím způsobem:

  1. V písemné podobě pro vyhledání dokumentů ve spisovně OU se zasílají na kontaktní adresu:
   • Ostravská univerzita
    název útvaru OU
    Dvořákova 7
    701 03 Ostrava
   v adrese prosím specifikujte název útvaru OU (fakulty, pracoviště), která vykonává příslušnou agendu týkající se obsahu Vaší žádosti.

  2. E-mailem na konkrétní osobu jednoho z vybraných pracovišť OU:
   • Studijní oddělení fakulty, na které student studoval:
    • pro vystavení potvrzení o studiu na vysoké škole,
    • pro vystavení duplikátu vysvědčení nebo diplomu,
    • jiné vysvědčení či osvědčení vydaného orgány OU,
    • potvrzení o absolvovaných disciplínách v rámci studia na OU,
    • dodatku k diplomu – Diploma Supplement absolventům OU od AR1999/2000 do AR 2004/2005,
    • cizojazyčné potvrzení o absolvovaných disciplínách v rámci studia na OU neukončeného SZZ od AR 1999/2000;
   • Personální oddělení fakulty nebo Rektorátu:
    • pro potvrzení pracovního poměru na OU;
   • Úsek prorektora pro studium a CŽV:
    • vystavení osvědčení o přiznání titulu Mgr.

Ve své žádosti vždy uvádějte co nejpřesnější specifikaci požadavku s odkazem na časové období. Dále uveďte e-mailový a telefonní kontakt pro případné upřesňující dotazy v souvislosti s požadavkem

Úkony spojené s vyhledáváním ve spisovně pro třetí osoby jsou zpoplatněny dle „Směrnice rektora o výši úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony“, příp. jiných interních norem OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 05. 2021